FPA GE
~ Zeit (Time) ~
~~~~~~~~~~~~~~~


>> U.C.798/R.C.489 >> U.C.797/R.C.488 >> U.C.796/R.C.487 >> U.C.795/R.C.486

U.C.798/R.C.489 - May
---------------------
May 13th >> 21th battle of Jafnhár

U.C.798/R.C.489 - February
--------------------------
February 9th >> 19th battle of Iserlohn
February 4th >> 18th battle of Iserlohn
February 2nd >> 17th battle of Iserlohn

U.C.797/R.C.488 - December
--------------------------
December 23rd >> 20th battle of Jafnhár
December 22nd >> Skirmish in Bolthorn starzone
December 21st >> Skirmish in Iserlohn starzone
December 20th >> Skirmish in Iserlohn starzone
December 18th >> Skirmish in Iserlohn starzone
December 18th >> 13th battle of Amritsar
December 17th >> 3rd battle of Schann-tau
December 17th >> 2nd battle of Sirius
December 16th >> Skirmish in Valhalla starzone
December 15th >> Skirmish in Sol starzone
December 14th >> Skirmish in Vega starzone
December 14th >> Skirmish in Valhalla starzone
December 14th >> 16th battle of Iserlohn
December 14th >> Skirmish in Bolthorn starzone
December 13th >> Skirmish in Alviss starzone
December 13th >> 6th battle of Tiamat
December 12th >> 15th battle of Iserlohn
December 9th >> 19th battle of Jafnhár
December 8th >> 18th battle of Jafnhár
December 2nd >> 8th battle of Wansteidt
December 1st >> Skirmish in Bolthorn starzone

U.C.797/R.C.488 - November
--------------------------
November 24th >> 14th battle of Iserlohn
November 23rd >> 12th battle of Amritsar
November 23rd >> Skirmish in Altena starzone
November 22nd >> 13th battle of Valhalla
November 21st >> Skirmish in Altair starzone
November 21st >> 13th battle of Iserlohn
November 21st >> Skirmish in Alviss starzone
November 20th >> 8th battle of Dverger
November 19th >> 17th battle of Jafnhár
November 18th >> 12th battle of Iserlohn
November 17th >> 16th battle of Jafnhár
November 1st >> Skirmish in Dagon starzone

U.C.797/R.C.488 - October
-------------------------
October 26th >> Skirmish in Tiamat starzone
October 24th >> 5th battle of Tiamat

U.C.797/R.C.488 - September
---------------------------
September 25th >> Skirmish in Iserlohn starzone
September 23rd >> 10th battle of Alviss
September 23rd >> 11th battle of Amritsar
September 23rd >> Skirmish in Iserlohn starzone

U.C.797/R.C.488 - August
------------------------
August 13th >> Skirmish in Bolthorn starzone
August 12th >> Skirmish in Bolthorn starzone
August 7th >> Skirmish in El Facil starzone
August 6th >> 4th battle of Dagon
August 5th >> Skirmish in Bolthorn starzone
August 4th >> 4th battle of Tiamat
August 3rd >> Skirmish in Bolthorn starzone

U.C.797/R.C.488 - July
----------------------
July 31st >> 7th battle of Dverger
July 20th >> 15th battle of Jafnhár

U.C.797/R.C.488 - June
----------------------
June 30th >> 14th battle of Jafnhár
June 24th >> Skirmish in Fezzan starzone
June 3rd >> 11th battle of Iserlohn
June 2nd >> 10th battle of Amritsar
June 2nd >> Skirmish in Gandharva starzone
June 2nd >> 2nd battle of Schann-tau
June 1st >> 1st battle of Sirius

U.C.797/R.C.488 - May
---------------------
May 31st >> 10th battle of Sol
May 31st >> 1st battle of Vega
May 31st >> Skirmish in Jafnhár starzone
May 31st >> Skirmish in Wansteidt starzone
May 31st >> 12th battle of Valhalla
May 30th >> Skirmish in Iserlohn starzone
May 29th >> 5th battle of El Facil
May 28th >> Skirmish in Bolthorn starzone
May 27th >> 13th battle of Jafnhár
May 27th >> 7th battle of Fezzan
May 26th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
May 26th >> 12th battle of Jafnhár
May 25th >> Skirmish in Iserlohn starzone
May 25th >> 7th battle of Wansteidt
May 25th >> Skirmish in Bilrost starzone
May 25th >> Skirmish in Phiazard starzone
May 24th >> 6th battle of Dverger
May 24th >> Skirmish in Astarte starzone
May 22nd >> Skirmish in Marr-Adetta starzone
May 22nd >> 11th battle of Jafnhár
May 21st >> Skirmish in Marr-Adetta starzone
May 20th >> 4th battle of Rantemario
May 18th >> 9th battle of Alviss
May 13th >> Skirmish in Vega starzone
May 12th >> 9th battle of Amritsar
May 9th >> 8th battle of Alviss
May 9th >> Skirmish in Van-Fleet starzone
May 6th >> 4th battle of Vermilion
May 5th >> Skirmish in Sol starzone
May 5th >> Skirmish in Thanatos starzone
May 4th >> Skirmish in Vega starzone
May 4th >> 6th battle of Ba‘alat
May 4th >> 9th battle of Sol

U.C.797/R.C.488 - April
-----------------------
April 24th >> Skirmish in Palantia starzone
April 23rd >> 12th battle of Gandharva
April 20th >> Skirmish in Gandharva starzone
April 20th >> 10th battle of Jafnhár
April 18th >> 6th battle of Wansteidt
April 18th >> 9th battle of Jafnhár
April 17th >> 5th battle of Dverger
April 17th >> Skirmish in El Facil starzone
April 17th >> Skirmish in Gandharva starzone
April 15th >> Skirmish in Gandharva starzone
April 15th >> 9th battle of Shiva
April 14th >> Skirmish in Porewit starzone
April 14th >> Skirmish in Gandharva starzone
April 11th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
April 10th >> 3rd battle of Vermilion
April 8th >> 5th battle of Ba‘alat
April 8th >> Skirmish in Shiva starzone
April 7th >> 3rd battle of Tiamat
April 7th >> 3rd battle of Dagon
April 7th >> Skirmish in El Facil starzone
April 6th >> 10th battle of Iserlohn
April 6th >> 2nd battle of Dagon
April 3rd >> Skirmish in El Facil starzone

U.C.797/R.C.488 - March
-----------------------
March 31st >> Skirmish in Shiva starzone
March 31st >> 2nd battle of Vermilion
March 30th >> Skirmish in Porewit starzone
March 27th >> 8th battle of Amritsar
March 27th >> Skirmish in Doria starzone
March 27th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
March 26th >> 9th battle of Iserlohn
March 26th >> Skirmish in El Facil starzone
March 24th >> 11th battle of Gandharva
March 3rd >> 8th battle of Iserlohn

U.C.797/R.C.488 - February
--------------------------
February 27th >> 7th battle of Amritsar
February 12th >> 7th battle of Iserlohn
February 12th >> 6th battle of Amritsar
February 9th >> 5th battle of Kyffhäuser
February 8th >> 6th battle of Betelgeuse
February 7th >> Skirmish in Bolthorn starzone
February 6th >> 4th battle of Dverger

U.C.797/R.C.488 - January
-------------------------
January 29th >> Skirmish in Gandharva starzone
January 29th >> 6th battle of Iserlohn
January 28th >> Skirmish in Altena starzone
January 28th >> Skirmish in Valhalla starzone
January 27th >> Skirmish in Sol starzone
January 26th >> Skirmish in Bolthorn starzone
January 26th >> Skirmish in Rio Verde starzone
January 26th >> Skirmish in Tripura starzone
January 25th >> 2nd battle of Palantia
January 21st >> Skirmish in Gandharva starzone

U.C.796/R.C.487 - December
--------------------------
December 29th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
December 28th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
December 26th >> Skirmish in Wansteidt starzone
December 24th >> Skirmish in Bilrost starzone
December 23rd >> Skirmish in Gandharva starzone
December 20th >> 2nd battle of Aldebaran
December 20th >> Skirmish in Bolthorn starzone
December 19th >> 1st battle of Aldebaran
December 19th >> 4th battle of Kyffhäuser
December 8th >> Skirmish in Wansteidt starzone
December 7th >> Skirmish in Jafnhár starzone
December 5th >> 10th battle of Gandharva
December 4th >> 4th battle of Altena
December 1st >> Skirmish in Ba‘alat starzone

U.C.796/R.C.487 - November
--------------------------
November 25th >> Skirmish in Gandharva starzone
November 11th >> Skirmish in Gandharva starzone
November 10th >> 3rd battle of Rantemario
November 8th >> 9th battle of Gandharva
November 7th >> Skirmish in Valhalla starzone
November 6th >> Skirmish in Bolthorn starzone
November 4th >> Skirmish in Gandharva starzone

U.C.796/R.C.487 - October
-------------------------
October 27th >> Skirmish in Rantemario starzone
October 25th >> 1st battle of Dagon
October 25th >> Skirmish in Palantia starzone
October 24th >> Skirmish in Gandharva starzone
October 24th >> 8th battle of Shiva
October 24th >> 7th battle of Porewit
October 24th >> 12th battle of Bolthorn
October 23rd >> 6th battle of Fezzan
October 22nd >> 8th battle of Jafnhár
October 21st >> 5th battle of Wansteidt
October 21st >> 11th battle of Bolthorn
October 20th >> 7th battle of Shiva
October 20th >> 6th battle of Porewit
October 20th >> 5th battle of Betelgeuse
October 20th >> Skirmish in Kyffhäuser starzone
October 19th >> 5th battle of Fezzan
October 18th >> 7th battle of Jafnhár
October 18th >> 11th battle of Valhalla
October 17th >> Skirmish in Sol starzone
October 15th >> 1st battle of Schann-tau
October 13th >> 5th battle of Amritsar
October 12th >> 7th battle of Alviss
October 9th >> 6th battle of Alviss
October 8th >> 8th battle of Sol
October 8th >> Skirmish in Valhalla starzone
October 7th >> 7th battle of Sol
October 6th >> Skirmish in Vega starzone
October 5th >> Skirmish in Valhalla starzone
October 5th >> 3rd battle of Dverger
October 4th >> 6th battle of Jafnhár

U.C.796/R.C.487 - September
---------------------------
September 22nd >> Skirmish in Shiva starzone
September 1st >> 4th battle of Betelgeuse

U.C.796/R.C.487 - August
------------------------
August 31st >> 3rd battle of Kyffhäuser
August 30th >> 10th battle of Valhalla
August 30th >> 6th battle of Shiva
August 29th >> 1st battle of Vermilion
August 29th >> Skirmish in Valhalla starzone
August 29th >> Skirmish in Gandharva starzone
August 28th >> 3rd battle of Doria
August 28th >> Skirmish in Bolthorn starzone
August 26th >> Skirmish in Valhalla starzone
August 25th >> Skirmish in Gandharva starzone
August 23rd >> Skirmish in El Facil starzone
August 21st >> 10th battle of Bolthorn
August 21st >> 4th battle of Ba‘alat
August 20th >> 2nd battle of Marr-Adetta
August 20th >> Skirmish in Castrop starzone
August 19th >> Skirmish in Canopus starzone
August 19th >> 1st battle of Alpha Centauri
August 19th >> Skirmish in Sol starzone
August 19th >> 5th battle of Iserlohn
August 18th >> 3rd battle of Ba‘alat
August 17th >> Skirmish in Sol starzone
August 17th >> 9th battle of Valhalla
August 16th >> Skirmish in Altair starzone
August 16th >> 2nd battle of Astarte
August 15th >> Skirmish in Sol starzone
August 15th >> 4th battle of El Facil
August 15th >> Skirmish in Alviss starzone
August 11th >> 9th battle of Bolthorn
August 10th >> 5th battle of Jafnhár
August 9th >> 8th battle of Gandharva
August 9th >> 4th battle of Fezzan
August 8th >> 4th battle of Iserlohn
August 8th >> 5th battle of Porewit
August 5th >> Skirmish in Schann-tau starzone
August 5th >> Skirmish in Shiva starzone
August 5th >> Skirmish in Gandharva starzone
August 5th >> 4th battle of Amritsar
August 3rd >> 3rd battle of Iserlohn
August 1st >> Skirmish in Iserlohn starzone

U.C.796/R.C.487 - July
----------------------
July 19th >> 7th battle of Gandharva
July 18th >> Skirmish in Iserlohn starzone
July 15th >> Skirmish in Gandharva starzone
July 14th >> 2nd battle of Iserlohn
July 12th >> 1st battle of Iserlohn
July 3rd >> 3rd battle of Fezzan
July 3rd >> Skirmish in Jafnhár starzone
July 3rd >> Skirmish in Wansteidt starzone
July 3rd >> 2nd battle of Tiamat
July 3rd >> 3rd battle of Bilrost
July 2nd >> 3rd battle of Betelgeuse
July 2nd >> Skirmish in Tiamat starzone
July 1st >> 8th battle of Bolthorn

U.C.796/R.C.487 - June
----------------------
June 30th >> Skirmish in Fezzan starzone
June 30th >> 4th battle of Porewit
June 25th >> Skirmish in Gandharva starzone
June 25th >> Skirmish in Dagon starzone
June 23rd >> Skirmish in Gandharva starzone
June 22nd >> Skirmish in Porewit starzone
June 19th >> Skirmish in Tiamat starzone
June 17th >> Skirmish in Fezzan starzone

U.C.796/R.C.487 - May
---------------------
May 25th >> 3rd battle of Amritsar
May 25th >> Skirmish in Schann-tau starzone
May 25th >> Skirmish in Sirius starzone
May 22nd >> Skirmish in Sol starzone
May 22nd >> Skirmish in Altair starzone
May 22nd >> 2nd battle of Amritsar
May 15th >> Skirmish in Fezzan starzone

U.C.796/R.C.487 - April
-----------------------
April 10th >> 3rd battle of Porewit
April 8th >> 6th battle of Gandharva
April 4th >> 4th battle of Jafnhár
April 3rd >> 3rd battle of Jafnhár

U.C.796/R.C.487 - March
-----------------------
March 19th >> 7th battle of Bolthorn
March 18th >> 2nd battle of Jafnhár
March 17th >> 5th battle of Alviss
March 16th >> 2nd battle of Dverger
March 13th >> Skirmish in Iserlohn starzone
March 13th >> Skirmish in Tiamat starzone
March 12th >> Skirmish in Dagon starzone
March 12th >> Skirmish in Alviss starzone
March 11th >> 5th battle of Shiva
March 11th >> 2nd battle of Rantemario
March 10th >> 5th battle of Gandharva
March 9th >> Skirmish in Bolthorn starzone
March 8th >> 4th battle of Alviss
March 7th >> Skirmish in Gandharva starzone
March 6th >> Skirmish in Phiazard starzone
March 4th >> 4th battle of Gandharva
March 4th >> Skirmish in Bolthorn starzone
March 2nd >> Skirmish in Fezzan starzone

U.C.796/R.C.487 - February
--------------------------
February 29th >> 3rd battle of Alviss
February 27th >> 2nd battle of Alviss
February 26th >> 1st battle of Dverger
February 26th >> Skirmish in Jafnhár starzone
February 25th >> Skirmish in Fezzan starzone
February 14th >> Skirmish in Aldebaran starzone
February 14th >> Skirmish in Valhalla starzone
February 14th >> 2nd battle of Kyffhäuser
February 11th >> 8th battle of Valhalla
February 11th >> Skirmish in Gandharva starzone
February 10th >> Skirmish in Porewit starzone
February 8th >> 1st battle of Amritsar
February 8th >> 3rd battle of Gandharva
February 7th >> 2nd battle of Fezzan
February 5th >> 6th battle of Sol
February 4th >> Skirmish in Bolthorn starzone
February 3rd >> Skirmish in Valhalla starzone

U.C.796/R.C.487 - January
-------------------------
January 29th >> Skirmish in Dagon starzone
January 27th >> Skirmish in Marr-Adetta starzone
January 24th >> Skirmish in El Facil starzone
January 22nd >> Skirmish in Dagon starzone
January 21st >> 4th battle of Shiva
January 21st >> Skirmish in Amritsar starzone
January 21st >> Skirmish in Porewit starzone
January 17th >> Skirmish in Betelgeuse starzone
January 16th >> Skirmish in Valhalla starzone
January 15th >> 6th battle of Bolthorn
January 15th >> Skirmish in Wansteidt starzone
January 15th >> 1st battle of Alviss
January 15th >> Skirmish in Sol starzone
January 14th >> 1st battle of Jafnhár
January 14th >> Skirmish in Vega starzone
January 13th >> Skirmish in Valhalla starzone
January 13th >> Skirmish in Altair starzone
January 13th >> Skirmish in Alviss starzone
January 12th >> Skirmish in Altena starzone
January 11th >> Skirmish in Gandharva starzone
January 9th >> Skirmish in Tiamat starzone
January 9th >> Skirmish in Van-Fleet starzone
January 8th >> Skirmish in Bolthorn starzone
January 8th >> 1st battle of Tiamat
January 7th >> Skirmish in Amritsar starzone
January 6th >> Skirmish in Shiva starzone
January 5th >> Skirmish in Rantemario starzone
January 5th >> Skirmish in Gandharva starzone
January 4th >> 2nd battle of Ba‘alat
January 2nd >> Skirmish in Sol starzone
January 2nd >> Skirmish in Altair starzone
January 2nd >> Skirmish in Gandharva starzone
January 2nd >> 3rd battle of Altena
January 2nd >> Skirmish in El Facil starzone
January 1st >> Skirmish in Altena starzone

U.C.795/R.C.486 - December
--------------------------
December 31st >> Skirmish in Sol starzone
December 31st >> Skirmish in Kyffhäuser starzone
December 31st >> 2nd battle of Altena
December 30th >> Skirmish in Kyffhäuser starzone
December 29th >> 2nd battle of Betelgeuse
December 29th >> Skirmish in Ba‘alat starzone
December 29th >> 5th battle of Bolthorn
December 28th >> 4th battle of Wansteidt
December 28th >> 7th battle of Valhalla
December 28th >> 3rd battle of El Facil
December 27th >> 6th battle of Valhalla
December 24th >> Skirmish in Alpha Centauri starzone
December 23rd >> 5th battle of Sol
December 23rd >> Skirmish in El Facil starzone
December 21st >> Skirmish in El Facil starzone
December 19th >> Skirmish in Lycus starzone
December 18th >> 3rd battle of Shiva
December 17th >> Skirmish in Jafnhár starzone
December 16th >> Skirmish in Bolthorn starzone
December 15th >> 2nd battle of Gandharva
December 14th >> Skirmish in Fezzan starzone
December 13th >> Skirmish in Van-Fleet starzone
December 13th >> Skirmish in Wansteidt starzone
December 12th >> 4th battle of Bolthorn
December 7th >> Skirmish in Bolthorn starzone
December 6th >> Skirmish in Porewit starzone
December 5th >> Skirmish in Bilrost starzone
December 2nd >> 3rd battle of Bolthorn

U.C.795/R.C.486 - November
--------------------------
November 26th >> Skirmish in Amritsar starzone
November 25th >> Skirmish in Amritsar starzone
November 24th >> 2nd battle of Porewit
November 24th >> 1st battle of Fezzan
November 20th >> 1st battle of Thanatos
November 17th >> Skirmish in Altair starzone
November 15th >> 1st battle of Castrop
November 15th >> 1st battle of Gandharva
November 14th >> Skirmish in Bolthorn starzone
November 10th >> 4th battle of Sol
November 10th >> Skirmish in Bolthorn starzone
November 9th >> Skirmish in Aldebaran starzone
November 8th >> 5th battle of Valhalla
November 4th >> Skirmish in Jafnhár starzone
November 4th >> Skirmish in Fezzan starzone
November 3rd >> Skirmish in Sol starzone
November 2nd >> Skirmish in Altair starzone

U.C.795/R.C.486 - October
-------------------------
October 24th >> 4th battle of Valhalla
October 23rd >> Skirmish in Sol starzone
October 21st >> Skirmish in Alpha Centauri starzone
October 20th >> 1st battle of Kyffhäuser
October 20th >> 3rd battle of Sol
October 19th >> 2nd battle of Bolthorn
October 15th >> 2nd battle of Sol
October 14th >> Skirmish in Sol starzone
October 11th >> 3rd battle of Valhalla
October 11th >> Skirmish in Altair starzone
October 8th >> 2nd battle of Bilrost
October 7th >> Skirmish in Dverger starzone
October 1st >> 1st battle of Ba‘alat

U.C.795/R.C.486 - September
---------------------------
September 30th >> Skirmish in Gandharva starzone
September 29th >> 1st battle of Porewit
September 28th >> Skirmish in Betelgeuse starzone
September 27th >> 2nd battle of El Facil
September 26th >> Skirmish in Gandharva starzone
September 24th >> Skirmish in Bolthorn starzone
September 24th >> 2nd battle of Doria
September 24th >> 3rd battle of Wansteidt
September 23rd >> Skirmish in Vermilion starzone
September 22nd >> Skirmish in Marr-Adetta starzone
September 22nd >> 1st battle of El Facil
September 21st >> 1st battle of Bolthorn
September 20th >> Skirmish in Jafnhár starzone
September 16th >> 1st battle of Doria
September 16th >> Skirmish in Vermilion starzone
September 12th >> 2nd battle of Shiva
September 10th >> 1st battle of Palantia

U.C.795/R.C.486 - August
------------------------
August 28th >> 1st battle of Astarte
August 28th >> Skirmish in Dverger starzone
August 26th >> Skirmish in Doria starzone
August 24th >> 1st battle of Shiva
August 24th >> Skirmish in Astarte starzone
August 24th >> Skirmish in Tiamat starzone
August 24th >> Skirmish in Van-Fleet starzone
August 23rd >> Skirmish in Iserlohn starzone
August 22nd >> Skirmish in Amritsar starzone
August 20th >> Skirmish in Sol starzone
August 19th >> 1st battle of Rantemario
August 19th >> 1st battle of Marr-Adetta
August 19th >> 1st battle of Bilrost
August 19th >> Skirmish in Marr-Adetta starzone
August 18th >> Skirmish in Betelgeuse starzone
August 17th >> Skirmish in Rio Verde starzone
August 17th >> Skirmish in Bolthorn starzone
August 14th >> Skirmish in Betelgeuse starzone
August 10th >> 1st battle of Betelgeuse
August 9th >> 2nd battle of Wansteidt
August 8th >> Skirmish in Bilrost starzone
August 7th >> 1st battle of Sol
August 7th >> Skirmish in Bilrost starzone
August 6th >> Skirmish in Alviss starzone
August 6th >> 1st battle of Wansteidt
August 5th >> 2nd battle of Valhalla
August 4th >> 1st battle of Altena
August 4th >> Skirmish in Alviss starzone
August 2nd >> 1st battle of Valhalla
August 1st >> Skirmish in Valhalla starzone
August 1st >> Skirmish in Canopus starzone

U.C.795/R.C.486 - July
----------------------
July 31st >> Skirmish in Bolthorn starzone